กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง

เป็นบ้านของทางประธานกลุ่ม โดยใช้เส้นทางสายเพชรเกษม-หนองหญ้าปล้อง ระยะทางจากถนนเพชรเกษมประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

ติดต่อ : นางนงนุช ทรัพย์จง

โทร : 01 6520096,3787365,09 9193396

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 80 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้ รวมกลุ่มกันเนื่องมาจากว่าในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดกันเยอะมาก และต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิต มีทางประธานกลุ่มเป็นผู้สอนให้กับทางสมาชิกโดยนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาพัฒนาด้วยตนเอง โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 60 คน โดยการระดมหุ้นจากสมาชิกจำนวน 73,700 บาท และ อบต.ศิลาลอยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 90,000 บาท และเมื่อกรกฎาคม 2543 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการมิยาซาวา โครงการขยายผลเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง จำนวน 150,000 บาท และตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกกล

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะรวมตัวกันผลิตที่กลุ่ม ซึ่งวัตถุดิบต่างๆทางกลุ่มจะเป็นตัวกลางในการจัดซื้อมาให้ ซึ่งสมาชิกได้รับค่าแรงเป็นรายวัน และอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับมาจากการปันผลกำไรตามมูลค่าของหุ้น ทางกลุ่มจะมีการประชุมเพื่อประเมินและพัฒนาทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรด,อ้อย และทำสวนมะม่วงและมะละกอ

อาชีพเสริม

ผลิตสินค้ากลุ่มแม่บ้าน

สินค้าโอทอป