กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม

เป็นที่ทำการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่ติดกับถนนเพชรเกษม

ติดต่อ : คุณนงลักษณ์ วัชร

โทร : 085 2924135 , 089 9144653

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 31 คน

การจัดการ

กลุ่มเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 มีสมาชิกแรกเริ่ม 31 คน โดยรวมกลุ่มกันเนื่องมาจากความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่มีการปลูกผลไม้มาก และบางครั้งราคาผลผลิตตกต่ำและขายไม่ได้ จึงทำให้มีการรวมตัวกันจีดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตผลไม้แปรรูปอบแห้งขึ้น เพื่อทำให้เพิ่มมูลค่าของผลไม้ ในภาวะที่ผลผลิตของเกษตรกรตกต่ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชน

การรวมกลุ่ม

ทางกลุ่มมีการแบ่งงานบริหารจัดการ โดยมีกรรมการบริหาร 5 คน คือ ประธานกลุ่ม ,รองประธาน ,เลขา ,เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ซึ่งสมาชิกที่เข้ามาทำงานจะได้รับค่าแรงเป็นชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 14 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

ผลิตผลไม้แปรรูปอบแห้งและผลไม้ทอดกรอบ

สินค้าโอทอป