กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองมะค่า

เป็นอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่เลยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 แล้วอยู่ทางขวามือ

ติดต่อ : คุณจำเนียร เกียรต

โทร : 032-609610,01-6518165

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 30 คน

การจัดการ

เริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อปี พ.ศ.2543 มีสมาชิกก่อตั้ง 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน และช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำ ไม่ว่างงานและมีรายได้เสริมมาช่วยครอบครัว และเชื่อมความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน การรวมกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยกันเอง เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่หาได้เองในท้องถิ่น ตลาดในปัจจุบันมีตลาดในการจำหน่ายที่กรุงเทพฯ เดือนละประมาณ 2 ตัน และมีเป้าหมายว่าจะกระจายผลิตภัณฑ์ไปในเขตปริมณฑล

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันทำที่กลุ่ม โดยมีการจัดสรรรายได้ให้กับสมาชิกตามราคา ปัจจุบันยังไม่มีการหักเงินเข้ากลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรด และรับจ้างในโรงงานต่างๆ

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป