กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน สร้างจากเงินออมทรัพย์ของทางกลุ่ม ตั้งอยู่ถนน รพช. สายปราณบุรี-สามร้อยยอด

ติดต่อ :

โทร : 080-0230938

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 42 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 โดยมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยแนะนำให้มีการรวมกลุ่มกัน มีสมาชิกแรกเริ่ม 38 คน โดยในช่วงแรกทางกลุ่มได้ลองทำมาหลายอย่าง ล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมา ต่อมาเห็นว่าในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดกันมากแล้วราคาได้ตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดที่จะแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้เริ่มทำเมื่อปี 2528 จากนั้นได้มีการพัฒนาเรื่อยมา

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะเป็นแม่บ้านที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีความรู้ในด้านการรวมกลุ่มและมีความสมัครใจ ซึ่งสมาชิกจะมารวมตัวกันผลิตที่กลุ่ม ซึ่งวัตถุดิบทางกลุ่มจะเป็นตัวแทนในการจัดซื้อ เมื่อขายได้กำไรก็จะหักเข้ากลุ่มร้อยละ 2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของทางกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มทุกเดือน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตสินค้ากลุ่มแม่บ้าน

สินค้าโอทอป