กลุ่มอาชีพทำน้ำผลไม้

กลุ่มอาชีพทำน้ำผลไม้

กลุ่มอาชีพทำน้ำผลไม้

ติดต่อ : นางติ๋ว ฉิ่งเนียม

โทร : 01 7911045

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมทำนาเป็นหลัก มีการปลูกอ้อยไว้กินสบ้างเล็กนอ้ย แต่การทำนาบางปีได้ผลผลิตน้อย ซึ่งมีปัจจัยมาจากเรื่องน้ำและดินมีสภาพเป็นกรด ส่วนราชการต่างๆ ได้มาแนะนำอาชีพเสริม จึงมีการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มทำน้ำอ้อยเนื่องจากมีวัตถุดิบอยู่แล้ว โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

ชุมชน

1. กลุ่มทำน้ำอ้อย, น้ำมะพร้าว หมู่4
2. กลุ่มทำไข่เค็ม หมู่ 4,5
3. กลุ่มปลาร้า หมู่ 2

การรวมกลุ่ม

เกิดจากผลผลิตการทำนาตกต่ำ จึงหาทางมีรายได้พิเศษช่วยครอบครัวจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและร่วมกันลงมือทำขายในหมู่บ้านก่อนและขยายผลไปสู่ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ที่ใกล้เคียง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป