กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านดงแขวนพัฒนา

กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านดงแขวนพัฒนา

กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านดงแขวนพัฒนา

กลุ่มเป็นกลุ่มที่ยังมีสมาชิกไม่มากนัก เพราะเป็นกลุ่มเริ่มจัดตั้ง

ติดต่อ : นายฉันท์ ขยันงาน

โทร : (037) 398-741

อีเมล: cdd.pakplee@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เนื่องจากชาวบ้านดงแขวนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก ทำให้ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และประกอบกับชาวบ้านว่างจากช่วงทำนา จึงได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขเรื่องพ่อค้าคนกลาง และส่งเสริมการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ จึงรวมกลุ่มขึ้น และปี 2541 ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการซื้อข้าวเปลือก ปี 2542 และ ปี 2543 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเกษตร, กรมการปกครอง ให้เป็นโรงสีชุมชน และเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มต่อไป

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ที่ หมู่ 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

ชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มทอผ้าวัดฝั่งคลอง

การรวมกลุ่ม

การรวมตัวของกลุ่มนั้น ผู้นำกลุ่มจะประชาสัมพันธ์สมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโดยจะให้ลงหุ้นกันเอง ส่วนหนึ่งเพื่อให้สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของ และจะพูดคุยการแบ่งการทำงาน และการให้บริการของโรงสีชุมชน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป