กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่

กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่

กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่

กลุ่มเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งเพิ่งเริ่มจัดตั้ง และเป็นกลุ่มลักษณะเครือญาติ ซึ่งอยู่ในชุมชนเดียวกัน

ติดต่อ : คุณธีระ ใจสุข

โทร : 037 399012, 037 398757

อีเมล: cdd.pakplee@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

ในปี 2542 ชุมชนวัดฝั่งคลอง โดยวัดฝั่งคลอง หมู่ 4 ต.เกาะหวาย ได้มีการจัดการฝึกอบรมทอผ้าด้วยกี่กระตุก และคนในชุมชนได้ร่วมเรียนทอผ้าด้วยกี่กระตุก และในปี 2543 สมาชิกบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมานั้น มาซื้อกี่กระตุกพร้อมทั้งปัจจัยในการผลิต ซึ่งกลุ่มได้ดำเนินการตลาดเองด้วย

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตอยู่ในหมู่ 4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

ชุมชน

1.กลุ่มชุมชนวัดฝั่งคลอง
2.กลุ่มชุมชนบ้านใหม่

การรวมกลุ่ม

เนื่องจากสภาพพื้นที่หมู่ 4 มี 2 กลุ่ม บ้านคุณธีระ จึงได้รวบรวมสมาชิกได้บางส่วน นำมาจัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ขึ้น และสมาชิกนั้นจะเป็นสมาชิกที่ร่วมกันด้วยความสมัครใจ และสามารถลงทุนในการทอผ้าเอง การปรึกษาพูดคุยนั้น จะเน้นถึงการทำผลิตภัณฑ์ให้ต้องตามความต้องการของตลาด

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป