กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร

กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร

กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร

ติดต่อ : คุณถวิล พวงประเสร

โทร : 037 330049, 08 9834 5572

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

18 คน

การจัดการ

เริ่มจากการที่สมาชิกในกลุ่มไปร่วมเป็นแม่ครัวในงานวัด ตามงานบุญและงานเทศกกาลต่างๆ จากนั้นจึงได้มีแนวคิดว่าสตรีในหมู่บ้านน่าจะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อรับจัดทำอาหารตามงานต่างๆ ซึ่งมีสมาชิก 24 คน ตั้งในปี 2535 โดยสมาชิกลงหุ้นกันเป็นเงิน 16,500 บาท ต่อมาได้รับงบสนับสนุนจากอำเหภอปี 2541 วงเงิน 100,000 บาท ใช้เป็นทุนซื้อของวัสดุอุปกรณ์กต่างๆ โดยส่งเงินคืนอำเภอปีละ 20,000 บาท ปัจจุบันได้จดทะเบียนกลุ่มเป็นทางการเมื่อ 2536

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

สินค้าโอทอป