กลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพดแปดแถว

กลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพดแปดแถว

กลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพดแปดแถว

สภาพของกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และพอหมดช่วงการทำนาก็จะหันมาปลูกข้าวโพด

ติดต่อ : นางสมจิตร วงษ์เล็

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 15 คน

การจัดการ

การบริหารการจัดการโดยครั้งแรกสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินการ โดยนางสมจิตร วงษ์เล็กเป็นผู้ริเริ่มลักษณะต่างคนต่างทำ และปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 15 คน

สภาพพื้นที่

กลุ่มตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.บางบริบูรณ์ จะปลูกอยู่ที่ หมู่ที่ 1, 2, 6

ชุมชน

1 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพด

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่ม เป็นลักษณะต่างคนต่างผลิตแล้วนำไปขาย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ปลูกข้าวโพด

สินค้าโอทอป