กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 1 บ้านเก้างิ้ว

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 1 บ้านเก้างิ้ว

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 1 บ้านเก้างิ้ว

เป็นชุมชนที่อยุ่อาศัยของชาวบ้านหมู่ 1 ติดวัดสระแก้ว ใกล้ที่ทำการ อบต.

ติดต่อ : คุณปราณี เนี่ยงโค

โทร : 043-418050

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในกลุ่ม 27 คน

การจัดการ

ชาวบ้านเก้าวงิ้วส่วนใหญ่ จะสืบทอดการทอไหมมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า แต่เป็นการทอแบบต่างคนต่างทำ พอทำเสร็จก็จะฝากคนรู้จักไปขาย ปี 39 กลุ่มพัฒนาชุมชนมาช่วยแนะการจัดตั้งกลุ่ม ให้ความรู้ทักษะการทอผ้า จึงเริ่มรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 1 บ้านเก้างิ้ว ปี 43,44 อบต.เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน ส่วนมากจะมีประสบการณ์อย่างน้อยประมาณ 20-30 ปี

การรวมกลุ่ม

กลุ่มจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับไปขาย และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิก หากเงินทุนไม่เพียงพอ โดยเสียดอกเบี้ย ร้อยละ 2 สมาชิกจะลงทุนซื้อวัตถุดิบเอง ต่างคนต่างทำที่บ้าน พอทำเสริจก็จะนำมาให้กลุ่มนำไปขาย กำไรที่ได้จะให้สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้าไหม

สินค้าโอทอป