กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง

กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง

กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง

สภาพชุมชนอยู่แบบรวมกลุ่มเรียกพบปะได้ง่าย เพราะการคมนาคมสะดวก มีถนนเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ติดต่อ : คุณโยษิตา บุญเรือ

โทร : 08 9501 9124

อีเมล: yosita_bonraung@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

116 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 19 มกราคม 2545

ชุมชน

- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองสอง
- แม่บ้านเกษตรกรคลองสองร่วมใจ
- กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรคลองสอง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มสตรีได้มีการรวมหุ้นๆละ 100 บาท จำนวน 70 หุ้น เป็นเงิน 7,000 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า

สินค้าโอทอป