กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งเหนือ

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งเหนือ

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งเหนือ

ติดต่อ : นางสุมาลี ภูวณาณก

โทร : 053 689019 (พัฒนาชุมชน)

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
2. กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้
3. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งใต้
4. กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้
5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

สินค้าโอทอป