ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อ :

โทร : โทร. (053) 611-244

การจัดการ

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2527 ตามพระดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบ และชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้า และการทำเครื่องเงิน อีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของราษฎรในโครงการเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของราษฎรในพื้นที่ อันจะนำไปสู่หนทางในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า และ

สินค้าโอทอป