กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ ต.หนองนกไข่

กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ ต.หนองนกไข่

กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ ต.หนองนกไข่

ติดต่อ : คุณสงวน ปานบ้านเก

โทร : 01-8596235, 034 499232

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

73 คน

การจัดการ

กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้คุณภาพสูง มีประวัติการปลูกในพื้นที่มากว่า 30 ปี และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อยู่ตลอด

สภาพพื้นที่

พื้นที่ปลูกรวม 648 ไร่

ชุมชน

กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ หมู่ 1 ต.หนองนกไข่
กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ หมู่ 2 ต.หนองนกไข่
กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ หมู่ 7 ต.หนองนกไข่

สินค้าโอทอป