กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง

กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง

กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง

ติดต่อ : คุณวงวาส ไชยนาแพง

โทร : 08 9038 0686 , 0 4353 4376

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทองได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป