กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่ายาว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่ายาว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่ายาว

ติดต่อ :

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

243 ครัวเรือน

การจัดการ

ตำบลเหล่ายาวเป็นตำบลที่มีพื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุดในอำเภอบ้านโฮ่งเกิดผลผลิตลำไยสดมาก ผู้ปลูกจึงนำมาทำลำไยอบแห้งบริโภคในครัวเรือน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่ายาว ตำบลเหล่ายาว ทำการผลิตลำไยอบแห้งจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสด เกิดอำนาจการต่อรองราคาและควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งตำบล

สภาพพื้นที่

ภายในบริเวณต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มผู้ผลิตลำไย เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเหล่ายาว เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งตำบล สามารถผลิตลำไยอบแห้ง 1850 ตันต่อปี ส่งออกต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน เวียดนาม

สินค้าโอทอป