กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

กลุ่มจักสานครุน้อยบ้านสะอาง

ศูนย์รวมจำหน่ายที่ บ้านประธานกลุ่ม แต่จะแยกกันผลิต แต่ละคนในกลุ่มจะทำวัสดุอุปกรณ์ไปผลิตเป็นตัวผลิตภัณฑ์
ซึ่งแต่ละคนก็จะอยู่ลักษณะกระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้าน

ติดต่อ :

โทร : 088-4781042

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 52 คน

การจัดการ

ชาวบ้านในตำบลห้วยเหนือมีทักษะในการจักสานไม้ไผ่เป็นเครื่องใช้ต่างๆมาแต่ดั้งเดิม เช่น ครุ ไว้ใช้สำหรับตักน้ำภายในครัวเรือน ต่อมานายบุญทิศ ดวงจันทร์ ได้ริเริ่มการสานครุขนาดเล็กๆ และนำไปขายที่อำเภอขุขันธ์ มีรายได้ดี เพื่อนบ้านใกล้เคียงจึงหัดทำและเกิดการรวมกลุ่มกันเองเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อสร้างรายได้เสริมและเป็นการอนุรักษ์ครุไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังจะได้รู้จัก ปัจจุบันแปรรูปให้มีหลายขนาด และประดิษฐ์ของที่ระลึก ของชำร่วยเช่น พวงองุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ที่ติดเสื้อ ต่างหู ที่ติดผม

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานครุน้อย

การรวมกลุ่ม

เป็นงานจักสานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวและความอดทนของผู้สาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 25,000 บาทต่อปี เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มประมาณ 100,000 บาท มีพ่อค้าสั่งทำและนำไปจำหน่ายตามร้านขายของที่ระลึกของจังหวัดและกทม.

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป