กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีเทพารักษ์

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีเทพารักษ์

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีเทพารักษ์

เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยครัวเรือนและประชาชนหนาแน่น เป็นชุมชนที่มีความเจริญในด้านต่าง ๆ ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชน และต่อส่วนรวมน้อย ประชาชนในหมู่บ้านมีความหลากหลายในด้านความรู้ เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม

ติดต่อ : นางชินานาง วาวตะค

โทร : 09 9904331

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 11 ราย

การจัดการ

เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดการอบรมองค์กรสตรีโดยแจ้งให้อำเภอเมืองคัดเลือกผู้เข้ารอบการอบรมการประดิษฐ์เครื่องประดับจิ๋ว และพวงมาลัยจากดินหอม และได้ผุ้แทนองค์กรสตรีของตำบลจำนวน 2 คน ไปร่วมการฝึกอบรมและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้มาเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมโดยเผยแพร่การประดิษฐ์ และรวมกลุ่มผู้สนใจในตำบล และผลิตออกจำหน่ายในหมู่บ้านตำบล และผู้สนใจ

สภาพพื้นที่

ดำเนินการในพื้นที่หมู่ 3 ต.เทพารักษ์

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพประดิษฐ์เครื่องประดับจิ๋ว และพวงมาลัยจากดินหอม

การรวมกลุ่ม

การวมกลุ่มดำเนินการโดยสมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร แต่ปัจจุบันสภาพของพื้นที่เป็นชุมชนชานเมือง สภาพทางเศรษฐกิจดีส่งผลให้การดำเนินการในรูปกลุ่มไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

อาชีพหลัก

รับจ้าง, แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ประดิษฐ์เครื่องประดับจิ๋ว

สินค้าโอทอป