กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกบ้านบางเทานอก

กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกบ้านบางเทานอก

กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกบ้านบางเทานอก

ติดต่อ : นางวิภารัตน์ สาเห

โทร : 06 7458295 , 076 325877

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีระดับอำเภอจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 มีการรวมตัวของสมาชิกในหมุ่บ้านทุกหมู่บ้าน

ชุมชน

1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี
2. กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์
3. กลุ่มประมง
4. กลุ่มเกษตรกร
5. กลุ่มสตรีทำขนม
6. กลุ่มอาชีพภาพวาดวรรณคดีไทย
7. กลุ่มตัดเย็บผ้าคลุมผม
8. กลุ่มสตรีทำผ้าบาติก
9. กลุ่มอาชีพหมอนวด
10. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
11. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

มีการประชุมสมาชิกเพื่อสอบถามความต้องการและการดำเนินงานต่าง ๆร่วมกันอยู่เสมอ

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรมผ้าบาติก

สินค้าโอทอป