พงษ์ภะเดิมคอนกรีต

พงษ์ภะเดิมคอนกรีต

พงษ์ภะเดิมคอนกรีต

ติดต่อ : นายบุญรอด พงษ์ภะเ

โทร : 056-316151-2, 01-8887233

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อก และอิฐแดง ซึ่งอิฐบล็อกผลิตได้ 10,000 ก้อน/เดือน จำหน่ายในราคา 2.70 บาท/ก้อน ส่วนอิฐแดงผลิตได้ 100,000 ก้อน รารา 3.50 บาท/ก้อน

วัตถุดิบ

อิฐแดง ใช้ดินเหนียวในการผลิต ส่วนอิฐบล็อกใช้ ปู

การจัดการ

เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยในระยะแรกผลิตเฉพาะอิฐแดงอย่างเดียว ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้ผลิตอิฐบล็อกด้วย เนื่องจากตลาดมีความต้องการ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในอำเภอพยุหะคีรี และอำเภอใกล้เคียง

สินค้าโอทอป