กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

กลุ่มแม่บ้านกู้กูร่วมใจ

สมาชิกจะมาทำผลิตภัณฑ์ที่ทำการกลุ่มตามที่ลูกค้าสั่ง และนำสินค้าไปจำหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ทางราชการแจ้งกำหนดการมาให้

ติดต่อ : นายอรุณ ภูมิภูถาว

โทร : 076 240486 , 09 8741658

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 13 คน

การจัดการ

สมาชิกเยาวชนเริ่มแรกได้งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนจำนวน 25,000 บาทในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการฝึกอบรม และของบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตในการฝึกอบรมจำนวน 50 ชั่วโมง เป็นเงิน 5,000 บาท และอบรมเพิ่มพูนทักษะอีก 2 รุ่น ๆ ละ 5,000 บาท และสมาชิกได้รวมทุนลงหุ้นกันหุ้นละ 1,000 บาท รวม 13 คน เป็นเงิน 13,000 บาท และดำเนินกิจกรรมผ้าบาติกและขยายด้านการตลาดและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ตลาดต้องการ

สภาพพื้นที่

ตั้งอยู่บริเวณบ้านซึ่งแยกออกมาเป็นสัดส่วนในการผลิตผ้าบาติกของสมาชิก โดยใช้งบประมาณส่วนตัวก่อสร้างขึ้น

ชุมชน

1. กลุ่มเยาวชนทำผ้าบาติก
2. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหาร
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. กลุ่มเกษตรกรทำไม้ดอกไม้ประดับ

การรวมกลุ่ม

มีสมาชิกทั้งภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม และทำกิจกรรมของกลุ่มร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำผ้าบาติก

สินค้าโอทอป