กลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวานบ้านหนองตะเคียน

กลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวานบ้านหนองตะเคียน

กลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวานบ้านหนองตะเคียน

โครงสร้างของกลุ่มประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร สมาชิก และที่ปรึกษากลุ่ม การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม และสมาชิกมีการประชุม พบปะกันอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อ : นายจันทร์ บุญไทย

โทร : 037 512152, 09 0679487

อีเมล: cddsk@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 28 ราย

การจัดการ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกผู้ปลูกชมพูในตำบลไทยอุดม

ชุมชน

1.กลุ่มเกษตรปลูกชมพู่
2.กลุ่มเกษตรปลูกหอมกระเทียม
3.กลุ่มเลี้ยงปลา

การรวมกลุ่ม

เนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์จึงมีเกษตรกรนำชมพู่มาปลูกและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ต่อมามีการทำตามกันมากขึ้นและมีการส่งเสริมจากทางราชการและเอกชน จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มและรับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป