กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

สภาพทั่วไปของกลุ่ม ทั้งสองกลุ่มมีสภาพเช่นเดียวกัน คือ มีการรับสั่งทำผ้าถัก การรับเส้นด้ายถักและการจำหน่ายผ้าถัก จะใช้บ้านประธานกลุ่มเป็นศูนย์กลาง แต่การถักผ้าสมาชิกจะแยกย้ายกันถักผ้าที่บ้านใครบ้านมัน ไม่ได้รวมกัน ณ จุดเดียว

ติดต่อ : คุณลำดวน พงษ์นิกร

โทร : 080 6713659, 054 271172

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในกลุ่มทั้งสองกลุ่ม 95 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2533 การทำผ้าถักโคร์เชต์ เริ่มทำมากว่า 20 ปี โดยต่างคนต่างทำ แล้วนำมาให้คุณเสาวลักษณ์ พงษ์นิกร เป็นผู้รวบรวมไปจำหน่ายในปี 40 จึงได้จัดตั้งกลุ่มอย่างจริงจัง และขยายการถักผ้าออกไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ชุมชน

- สหกรณ์เครดิตยูเนียน
- กลุ่มผ้าถักโคเชต์
- กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มกันซื้อเส้นด้ายด้วยกัน และนำผ้าที่ถักได้มารวมกัน เพื่อส่งจำหน่าย จึงเป็นการจับกลุ่มกันอย่างหลวม ๆ เกาะกลุ่มอยู่ได้ก็เพราะกิจกรรมของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป