กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง

กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง

กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง

บ้านนาจลองเป็นชุมชนใหญ่ แต่มีความสนใจในการประกอบอาชีพร่วมกัน

ติดต่อ : นางบัวคำ ศรีบุญท

โทร : 08-1950-2711, 0-5306-5219

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 32 คน

การจัดการ

บริหารในรูปคณะกรรมการ แบ่งบทบาทหน้าที่ตามความรู้ ความชำนาญ มีการประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามสถานการณ์

สภาพพื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ อยู่ติดกับ หมู่ 11 ตำบลแม่นาเติง ห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร

ชุมชน

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกระจายกันทำตามบ้านของตนเอง ส่วนวัตถุดิบสมาชิกแยกกันซื้อ เมื่อทอหรือตัดเย็บเสร็จก็จะนำมารวมกันขาย

อาชีพหลัก

อาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

อาชีพรองคือ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป