กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลแม่ฮี้

กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลแม่ฮี้

กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลแม่ฮี้

เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีเครือข่าย

ติดต่อ : นายปั๋น แสนผั้น

โทร :

อีเมล: cddmaehongson@thaimail.com

สภาพพื้นที่

ทุกหมู่บ้านในตำบลแม่ฮี้

ชุมชน

กลุ่มผู้เลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มแม่บ้าน

การรวมกลุ่ม

อำเภอปายรวมตัวโดยการชักนำหรือจัดตั้งจากสำนักงานการเกษตร

อาชีพหลัก

อาชีพหลักคือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ เกษตร

อาชีพเสริม

อาชีพรองคือ หัตถกรรม

สินค้าโอทอป