กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำปาดประมาณ 12 ก.ม. สมาชิกกลุ่มจะดำเนินการทอที่บ้านของสมาชิกเอง และทอที่ทำการกลุ่มด้วย

ติดต่อ : คุณลำบอง หลวงมั่ง

โทร : 0-5548-0072, 08-5271-0874

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

46 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน ปีพ.ศ. 2540 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมสตรี โดยองค์กรสตรีเป็นวัสดุ 25,000 บาท มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 7 คน สมาชิก 46 คน ในปีพ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นวัสดุฝึกอบรม จำนวนเงิน 80,000 บาท อบรมหลักสูตร 3 เดือน ได้รับสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเงินทุนหมุนเวียน 10,000 บาท จากสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 49,000 บาท จากประชาสงเคราะห์จังหวัด 20,000 บาท ปัจจุบัน

สภาพพื้นที่

พื้นที่กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านเนื่องจากทอผ้าอยู่ในบ้านของตนเอง สมาชิกกลุ่ม 46 คน

ชุมชน

กลุ่มในชุมชนมี3กลุ่มคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านกลุ่มทอผ้า

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มซึ่งเกิดจากหน่วยงานหรือทางราชการเป็นผู้จัดตั้งและมีงบประมาณสนับสนุน สมาชิกกลุ่มจะคัดเลือกคณะกรรมการบริหารตำแหน่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็น

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป