กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองลอย

กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองลอย

กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองลอย

ติดต่อ : นายวินัย มากเจริญ

โทร : 01 3009885

การจัดการ

เมื่อปี 2529 ได้มีการนำต้นกาแฟมาปลูกในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ปลูกทุเรียนแซมลงไปบ้าง ต่อมาได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ผล โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน มีการตั้งกลุ่มเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน จึงได้มีการปลูกไม้ผลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ชุมชน

กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองลอย

การรวมกลุ่ม

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สินค้าโอทอป