กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด

ติดต่อ :

โทร : 084-1421270

อีเมล: sureenuch77@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

60 คน

การจัดการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด เริ่มจัดตั้งเมื่อ 23 พฤษภาคม 2534 เดิมกลุ่มเริ่มทำสับปะรดกวนก่อน แต่หลังจากนั้นสับปะรดกวนค่อนข้างจำหน่ายยากมากก็เลยเริ่มทดลองมาขายขนมปังชีสเชค โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้จัดตั้งโดยมีเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรมาแนะนำ ปรากฎว่าขายดีก็เลยทำมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด

การรวมกลุ่ม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพหลัก

เลี้ยงสัตว์

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป