กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสันติสุข

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสันติสุข

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสันติสุข

ติดต่อ : คุณศรีสมร วรรณใหม่

โทร : 053 367584, 081 3222448

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 25 คน

การจัดการ

กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน และให้สมาชิกลุ่มได้มีงานทำอยู่ในท้องถิ่น ยับยั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง โดยกลุ่มเริ่มจากการทำดอกไม้ประดิษฐ์ และผลไม้ยางพาราซึ่งเป็นการรับค่าจ้างในการทำเท่านั้น กลุ่มจึงได้เปลี่ยนเป็นการทำผลิตภัณฑ์จากอาหาร

ชุมชน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากอาหาร
2. กลุ่มทอผ้า

การรวมกลุ่ม

1. มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการจัดการ
2. รับสมัครสมาชิกผู้สนใจ
3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
4. จัดทำระเบียบข้อบังคับกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป