กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย

ประชากรในหมู่บ้านเป็นคนพื้นเมือง อาชีพหลักคือ การทำนา ทำสวน และรับจ้าง เวลาว่างจะรวมตัวกัน รวมกลุ่มสตรีที่มีความรู้ด้านการตัดเย็บ มาเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องใช้ที่ทำจากผ้านำไปจำหน่าย และแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุน

ติดต่อ : นางสมศรี ทองคำ

โทร : 053-301234

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

120 คน

การจัดการ

กลุ่มกรทำผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ก่อตั้งเมื่อปี 2544 มีสมาชิก 30 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 160 คน รวมกลุ่มกันทำเสื้อผ้าทอ,กระเป๋าผ้า,กระเป๋าถัก,เครื่องใช้ที่ทำจากผ้า ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีทีซี จำกัด และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สมาชิกมีรายได้ 2,500-3,000 บาท/คน/เดือน

ชุมชน

1.กลุ่มแม่บ้าน 2. กลุ่มออมทรัพย์ฯ 3. กลุ่มเกษตรกร 4.กลุ่มผู้สูงอายุ 5.กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 6.กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านที่มีความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า การเย็บปักถักร้อย รวมกันเพื่อสร้างเสริมรายได้ มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีรายได้จุนเจือครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน และรับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรมและรับจ้าง

สินค้าโอทอป