กลุ่มแม่บ้านกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก

กลุ่มแม่บ้านกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก

กลุ่มแม่บ้านกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก

ติดต่อ : นางขนิษฐา จรูญศั

โทร : 075-411689, 075-411741

อีเมล: suratcdd@se-ed.net

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

52 คน

การจัดการ

ได้รวมกันเองในหมู่บ้าน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 52 คน และได้เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จนปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี

การรวมกลุ่ม

สมาชิกแต่ละคนนำผลผลิตมารวมที่กลุ่มเพื่อเตรียมส่งออกประเทศญี่ปุ่น

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป