กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

พื้นที่ตำบลบางรักใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนอยู่รวมกันตามริมแม่น้ำ และริมถนนที่มีถนนตัดผ่านหมู่บ้าน/ตำบล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน และค้าขาย

ติดต่อ : น.ส.ปาริดา ทองเอี่ยม

โทร : 086 9039487, 02 5951881

อีเมล: cdd_non@hotmail.com

การจัดการ

เริ่มแรกราษฎรในหมู่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมกันมาก ราคาผลผลิตถูกมาก จึงมีการรวมกันแปรรูปผลผลิตการเกษตร จากการขายมะพร้าวเป็นลูก นำมะพร้าวมาทำเป็นข้าวตู

สภาพพื้นที่

สมาชิกกลุ่มเป็นคนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตการเกษตรกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มอาชีพทำขนมทองม้วน

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มกันที่บ้านประธาน และนำไปจำหน่ายตามพื้นที่ในหมู่บ้าน/ตำบล และมีการขยายผลออกสู่ท้องตลาดข้างนอก

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป