กลุ่มผู้อาวุโสจักสานบ้านเขวา

กลุ่มผู้อาวุโสจักสานบ้านเขวา

กลุ่มผู้อาวุโสจักสานบ้านเขวา

ไม่มีระบบการบริหารจัดการแบบเป็นรูปแบบ ดำเนินการอย่างง่ายและไว้วางใจ เกื้อกูลกัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่ตัดราคา
และโก่งราคา ว่าอะไรว่าตามกัน ช่วยเหลือกันดีมาก

ติดต่อ : นายชาลี นามรักษ์

โทร : 043-545492

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 10 ราย

การจัดการ

เป็นการรวมตัวกันของผู้อาวุโสในหมู่บ้านเขวา ในปี 2543 โดยผู้นำกลุ่ม นายชาลี นามรักษ์ รวบรวมสมาชิกจักสานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมกันในการติดต่อตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตะกร้า ไซ เข่งใส่ไก สุ่มไก่ ฝากระโหลก (สำหรับบรรจุข้าว หรือเศษพืช มูลสัตว์ ในการย้ายไปนา หรือจากนาสู่บ้าน) และอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นการสานไม้ไผ่แบบไม่มีหุ่นหรือแบบเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมาชิกร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน

สภาพพื้นที่

กลุ่มกระจายในหมู่บ้าน ประมาณ 10 หลังคาเรือน

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่ม อสม.
3. กลุ่มสตรีเต้นแอโรบิค
4. กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด
5. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ
6. กลุ่มผู้อาวุโสจักสาน

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก ทั้งเรื่องวัตถุดิบ การจำหน่าย การปรึกษาหารือ การพึ่งพาทางจิตใจของสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม ,ปลูกยาเตอร์กรีซ , ปลูกผัก

สินค้าโอทอป