กลุ่มแม่บ้านโคกศิลา

กลุ่มแม่บ้านโคกศิลา

กลุ่มแม่บ้านโคกศิลา

ติดต่อ : คุณลำไพ ปรีดาวิจิ

โทร : 084-4749567 044 283728, 08 9865 3702

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

35 คน

การจัดการ

มีการจัดการเรื่องการบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมขายเป็นฟอง ปัจจุบันบรรจุถาดพลาสติก ถาดโฟม ติดฉลากของกลุ่ม ได้รับการยกเว้นการขอ อย. เพราะไม่มีอยู่ในอาหารหมวดที่ต้องขอในการลงทุนของกลุ่ม มีเงินกองทุนกลุ่มให้สมาชิกกู้หมุนเวียน และได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มเยาวชน
3. กลุ่มไข่เค็มพอกโคกศิลา

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวเกษตรกร และอาชีพอื่น ๆ หลายอาชีพ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 2 หมู่บ้าน แยกกันผลิต รวมกันจำหน่ายโดยใช้กองทุนของกลุ่มและอื่น ๆ

อาชีพหลัก

ทำนา รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทอผ้าไหม แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป