กลุ่มทำขนมจีนบ้านบัว

กลุ่มทำขนมจีนบ้านบัว

กลุ่มทำขนมจีนบ้านบัว

เป็นกลุ่มผลิตเส้นขนมจีนป้อนตลาดเมืองร้อยเอ็ดที่ใหญ่ที่สุด และมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ขายราคาถูก อาศัยขายปริมาณมาก และทำแบบพออยู่พอกัน มีความเอื้ออาทรต่อกันสูง

ติดต่อ : นายทวี ชมภูวิเศษ

โทร : 09-7092893

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

เดิมเป็นอาชีพของคนในหมู่บ้าน เริ่มแต่ปี 2526 ด้วยการใช้ครกตำข้าว และหมักแป้งเอง ต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องจักรในการผลิต และรวมตัวกันเมื่อ ปี 2544 เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองแวง ลูกค้าของกลุ่มเป็นลูกค้าประจำ จัดสรรตามส่วนของกำลังของสมาชิก คุณภาพเดียวกัน และราคาเดียวกันทั้งปลีกและส่ง เป็นกลุ่มผลิตเส้นขนมจีนที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป มีการควบคุมคุณภาพ โดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สภาพพื้นที่

สมาชิกกระจายอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 15 หลังคาเรือน

ชุมชน

1. กลุ่มทำขนมจีน
2. กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ
3. กลุ่มสตรี

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มอย่างหลวม ๆ แยกการบริหารจัดการ แต่พึ่งพาด้านสมาชิก ตลาด และการผลิต โดยเกื้อกูลกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำเส้นขนมจีน

สินค้าโอทอป