กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเปลือย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเปลือย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเปลือย

- กลุ่มมีความสามัคคีเป็นอย่างดี
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนด้วยดี

ติดต่อ : นายไพบูลย์ แสนมน

โทร : 043-527479

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 97 ครัวเรือน

การจัดการ

ก่อตั้งเมื่อปี 2543 เริ่มจากการรวมกลุ่มเพาะเห็ดตามที่ได้ไปศึกษาดูงานอยู่ในตำบลใกล้เคียง โดยการระดมหุ้นจากสมาชิก แล้วแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเห็ด จนถึงการนำไปจำหน่ายในบริเวณใกล้เคียง

สภาพพื้นที่

ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.รอบเมือง

ชุมชน

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด
- กลุ่มทอผ้าไหม
- กลุ่มจักสานจากกก
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- กลุ่มกองทุนปุ๋ย
- กลุ่ม อสม. อช.

การรวมกลุ่ม

เนื่องจากสมาชิกอยู่กระจัดกระจาย การรวมกลุ่มจึงได้รวมเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในหมู่บ้านและสามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มได้

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป