หจก. จันทร์เพ็ญเกษมทรัพย์ (จำหน่ายน้ำมันและหล่อลื่น)

หจก. จันทร์เพ็ญเกษมทรัพย์ (จำหน่ายน้ำมันและหล่อลื่น)

หจก. จันทร์เพ็ญเกษมทรัพย์ (จำหน่ายน้ำมันและหล่อลื่น)

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ เก

โทร : 043-512692

โทรสาร : 043 - 514938

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสถานที่บริการและจำหน่ายน้ำมัน และหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ของ ปตท.
รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จักรยานยนต์ มีบริการห้องน้ำที่สะอาด

ตราสินค้า : จำหน่ายน้ำมันผลิตภัณฑ์ของ ปตท.

การจัดการ

เนื่องจากเจ้าของกิจการมีทำเลที่เหมาะสม จึงมีความคิดที่จะลงทุนประเภทบริการน้ำมัน เพราะเป็นแหล่งชุมชนและคนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีพาหนะจำนวนมาก