กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา

ติดต่อ : คุณเสงี่ยม ไม้แป้

โทร : 035 661358

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย

อาชีพเสริม

ผลิตสมุนไพรแปรรูป

สินค้าโอทอป