กลุ่มสตรีเสื่อกก

กลุ่มสตรีเสื่อกก

กลุ่มสตรีเสื่อกก

สมาชิกลุ่มเป็นสตรีล้วน มีอายุระหว่าง 25-55 ปี สภานภาพสมรส เป็นผู้มีภูมิลำเนาในหมู่บ้าน มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง การศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป ศาสนาพุทธ

ติดต่อ : นางสายใจ นาหนองตู

โทร : 043 446212

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 25 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีบ้านสำราญ หมู่ที่2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดข่อนแก่น ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามแนวทางพัฒนาชุมชน และสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ได้ดำเนินการทอเสื่อเพื่อใช้ในครอบครัวมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เสื่อที่ทอนั้นเป็นเสื่อธรรมดา ไม่สามารถที่จะนำปจำหน่ายตามท้องตลาดได้ ต่อมาเมื่อปี 2543 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเอกชน จำนวน 27,000 บาท ซึ่งกลุ่มได้เริ่มดำเนินการทอเสื่อเพื่อจำหน่าย และต่อมาได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 5,000 บาท ให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งเป็นทุนดำเนินกิจกรรมอีกส่วนหนึ่ง ในคร

ชุมชน

กลุ่มพ่อค้าจากตลาดน้ำพองกลุ่มชาวบ้านทั่วไป

การรวมกลุ่ม

กลุ่มได้รวมตัวจัดตั้งขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกสมาชิก จำนวน 7 คน มีระเบียบข้อตกลง มีทุนดำเนินการ และมีกิจกรรมทำเป็นประจำ แบ่งความรับผิดให้แต่ละคนรับไปดำเนินการ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมกันทุกๆ เดือน มีการแสดงรายรับรายจ่าย กำหนดให้สมาชิกทุกคนนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาส่งที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทอเสื่อกก

สินค้าโอทอป