กลุ่มจักสานกุ๊ปไต

กลุ่มจักสานกุ๊ปไต

กลุ่มจักสานกุ๊ปไต

ติดต่อ : นางศรีพรรณ ปัญจา

โทร : 053 689291

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

การจักสานหมวกกุ๊ปไตบ้านแม่ลาน้อยทำกันมานานแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษ ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นแต่การดำเนินการไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจึงได้ล้มเลิกไประยะหนึ่ง และในปี พ.ศ.2543 กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 60,000 บาท ให้มีการฝึกอบรมให้กับสมาชิกใหม่ และได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยสนับสนุนเงินทุนจำนวน 5,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
2. กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้
3. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งใต้
4. กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้
5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกระจายกันทำตามบ้านของตนเอง วัตถุดิบสมาชิกจัดหาเอง เมื่อจักสานเสร็จแล้วนำมารวมไว้ที่กลุ่มเพื่อจำหน่าย

อาชีพเสริม

ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป