กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้

กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้

กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้

ติดต่อ : นางสาวเยาวลักษณ์

โทร : 053 689337

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 10 คน

การจัดการ

กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยการรวบรวมกลุ่มที่สนใจในละแวกบ้านใกล้ ๆ กัน มารวมกลุ่มกันทำมะม่วงดอง เนื่องจากมะม่วงแก้วมีมากโดยเกษตรอำเภอได้มาแนะนำ ต่อมาได้มีการขยายผลดองสมอ ทำหน่อไม้อัดปี๊บ มะขามป้อม มะม่วงแช่อิ่ม

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
2. กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้
3. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งใต้
4. กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้
5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกช่วยกันหาวัตถุดิบแล้วมารวมกลุ่มกันทำที่บ้านประธานกลุ่ม ช่วยกันทำการดองเสร็จแล้วมารวมไว้ที่กลุ่มเพื่อจำหน่าย

สินค้าโอทอป