กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

ติดต่อ : นางสุวรรณ องมล

โทร : 053 689019 (พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

กลุ่มเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากในละแวกใกล้เคียงมีการตัดไม้จำนวนมาก มีเศษไม้ที่ไม่สามารถใช้ทำอย่างอื่นได้ถูกนำมาเผาไฟ กลุ่มจึงได้รวมตัวกันเพื่อนำเศษไม้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ได้ทดลองทำครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2543 ได้ประสบความสำเร็จ จึงได้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมโดย กศน. สนับสนุนงบประมาณ และในปี พ.ศ.2544 ศยช. สนับสนุนงบประมาณให้กับเยาวชนจำนวน 5,000 บาท ทำการผลิตมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชน

1. กลุ่มจักสานกุ๊ปไต
2. กลุ่มถนอมอาหารจากผลไม้
3. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สะปึ๋งใต้
4. กลุ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้
5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกช่วยกันหาวัตถุดิบแล้วมารวมกลุ่มกันทำที่บ้านประธานกลุ่ม และบางครั้งสมาชิกจะนำไปทำที่บ้านของตนเอง เสร็จแล้วมารวมไว้ที่กลุ่มเพื่อจำหน่าย

สินค้าโอทอป