กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อ : นางศรีสุดา ทองพัน

โทร : 053 618088

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 27 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเนื่องจากกลุ่มสตรีแม่บ้านต้องการหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวโดยเห็นว่าวัตถุดิบมีอยู่มากในท้องถิ่น จึงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมสมาชิกด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยอบเนย

ชุมชน

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4. กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มจะมารวมกันทำที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล และกลุ่มจะรับซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ กล้วยน้ำว้าจากชาวบ้านในท้องถิ่น เมื่อเสร็จจะจัดส่งจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำสวน ทำไร่

สินค้าโอทอป