กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยง

กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยง

กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยง

ติดต่อ : นายจันทร์แดง ดวงเ

โทร : 053 619144

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

การจักสานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จะจักสานไม้ไผ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและการผลิต เช่น กระบุง (แปม) ตะกร้าต่าง ๆ สมาชิกกลุ่มจะใช้เวาว่างหลังจากการทำไร่

ชุมชน

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4. กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกระจายันทำตามบ้านของตนเอง โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย เมื่อทำเสร็จจะนำมาส่งรวมกันเพื่อรอการจำหน่าย ซึ่งจะส่งจำหน่ายในอำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง

อาชีพหลัก

ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป