กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำโจน

กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำโจน

กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำโจน

ติดต่อ : นางชม้อย สวัสดี

โทร : 032 603347 (นางรัตนากร)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 40 คน

การจัดการ

กลุ่มเริ่มดำเนินการเพื่อทำกิจกรรมเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยมีคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน และรับผิดชอบตามตำแหน่งที่มีการแบ่งงานกันทำ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเกษตรและพัฒนาชุมชน

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำโจน

การรวมกลุ่ม

มีการระดมเงินฝากของสมาชิกในหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2538 และปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ

อาชีพหลัก

ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

แปรรูปน้ำพริกต่าง ๆ

สินค้าโอทอป