กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด

ติดต่อ : คุณบุญเลย จันทร์เ

โทร : 0 1742 9640 , 0 6065 3390

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 35 คน

การจัดการ

เมื่อปี พ.ศ.2542 สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผชิญกับปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ กลุ่มแม่บ้านจึงรวมตัวกันนำสับปะรดมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวนจำหน่าย โดยในช่วงแรก ๆ จำหน่ายเฉพาะในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการบริหารการตลาดอย่างต่อเนื่อง

อาชีพหลัก

ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

แปรรูปผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอป