กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

ติดต่อ : นางปิ่น ฟักโต

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเนื่องจากราษฎรในเขตตำบลกุยเหนือประกอบอาชีพทำการประมง เมื่อได้อาหารทะเลมาได้มีการแปรรูปอาหารทะเล

ชุมชน

1. กลุ่มสตรี
2. กลุ่มเลี้ยงไก่
3. กลุ่มเลี้ยงโค
4. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล
5. กลุ่มเลี้ยงปลา

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มกันตามลักษณะอาชีพของแต่ละครัวเรือน

อาชีพหลัก

ทำประมง

อาชีพเสริม

เลี้ยงโค

สินค้าโอทอป