กลุ่มอาชีพช่างประกอบชิ้นไม้

กลุ่มอาชีพช่างประกอบชิ้นไม้

กลุ่มอาชีพช่างประกอบชิ้นไม้

กลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการตลาด จำกัด สมาชิกและกรรมการต้องการที่จะมีรายด้เสริมเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจสหกรณ์

ติดต่อ : นายสุพล คำภู

โทร : 043 373432

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 22 คน

การจัดการ

พื้นที่ตำบลกุดน้ำใสมีการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและจามจุรีเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งส่งขายให้กับโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการตลาดตำบลกุดน้ำใส จำกัด ได้ประชุมกรรมการและสมาชิกจึงมีมติให้จัดตั้งกลุ่มและฝึกอบรมอาชีพช่างประกอบชิ้นไม้ขึ้น โดยมีสมาชิกจำนวน 22 คน และดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา

ชุมชน

1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และทำขนม
3.กลุ่มอาชีพทอเสื่อ
4.กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกและกรรมการของสหกรณ์ ที่ต้องการนำวัตถถดิบในตำบลมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และเกิดจากความสนใจร่วมกันกลุ่มจึงมีความสามัคคีตลอดจนมีความเข้มแข็งสูง

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป