กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

ติดต่อ : นางสมพร บุญมา

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มตามประเภทของสมาชิกความถนัดและอาชีพของสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบ

ชุมชน

1. กลุ่มสตรี
2. กลุ่มประมงชายฝั่ง
3. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะแยกทำตามความถนัดและผลผลิตที่ตัวเองได้รับจากการประกอบอาชีพ

อาชีพหลัก

ทำประมง

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป