กลุ่มน้ำพริกรสดีสตรีหนองพลับ

กลุ่มน้ำพริกรสดีสตรีหนองพลับ

กลุ่มน้ำพริกรสดีสตรีหนองพลับ

ติดต่อ : นางศิริรัตน์ โพสี

โทร : 032 571042 , 081 6476080

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 86 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2542 เนื่องจากสินค้าล้นตลาด และเพิ่มรายได้เสริมให้กับแม่บ้านในตำบลหนองพลับ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 1 คณะ จำนวน 8 คน

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 งาน

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีหนองพลับ
2. กลุ่มแม่บ้านเนินตะเคียน

การรวมกลุ่ม

โดยให้สมาชิกกลุ่มหมุนเวียนกันมาทำ ได้รับค่าจ้างตอบแทนคนละ 50 บาท/ครั้ง มีการจัดทำบัญชีและปันผลหลังการประชุมประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรด

อาชีพเสริม

ทำน้ำพริก

สินค้าโอทอป